skip to Main Content

Ekonomik ve sosyal alanlarda yaşanan değişimlere cevap verebilmek, varlığını devam ettirebilmek ve rekabette belirleyici olabilmek için, organizasyonların sürekli değişim sürecini yaşıyor olmaları zorunluluk haline gelmiştir. Değişimi yaşamak ona ayak uydurmak kadar ona sebep olmakla mümkündür. Günümüzde, bilgi üretimi ve kullanımı süreçlerini içselleştirebilmiş organizasyonlar değişimi yaşama geçirebilmektedir.

Organizasyonlar bilgi yöneterek yan sanayileriyle, çalışanlarıyla, hissedarlarıyla, yasa düzenleyicileriyle, toplum ve çevreyle olan ilişkilerinde sürekli araştırma ve öğrenmeye odaklı, katmadeğeri yüksek iş sonuçları elde edebilirler. Bilgi yönetiminin kurumsallaşması için çalışanların yetkinliklerinin sürekli geliştirilmesi ve doğru kullanılması gerekmektedir. Kavram Danışmanlık bu alanda sanayimize hizmetlerini uluslararası standartlar, teknikler ve yaklaşımlar konusunda uygulamalı eğitim programları gerçekleştirerek sürdürmektedir.

Kavram Danışmanlık yıllık eğitim planı doğrultusununda genel katılıma açık eğitimler ve şirketlerin talepleri doğrultusunda firma içi eğitimler gerçekleştirmektedir. 15-20’şer kişilik gruplar halinde yapılan eğitimlerde katılımcılara, pratik çalışma dokümanlarını da içeren birer set eğitim notu ve eğitim sonunda başarı (denetçi eğitimleri için geçerli) ya da katılım sertifikaları verilmektedir.

Genel katılıma açık eğitimler pratik çalışmalar, üretim ve hizmet sektörlerini kapsayan örneklerle desteklenmektedir. 09.30 – 17.00 saatleri arasında verilmekte olan eğitimler katılımcıların rahatlığı ve konsantrasyonlarını sağlamak amacıyla Richmond’s Oteli’nin sunduğu geniş imkanlarla verilmektedir.

Firma içi eğitimlerin etkin ve verimli olmasını sağlamak için, söz konusu firmanın kısa bir tanıtımı, organizasyonu, proses ve ürün bilgileri (gizlilik arzedenler dışında) KAVRAM eğitmenleri tarafından incelenir. Eğitim, örneklemeler de dahil olmak üzere firmaya özgü yapılır. Eğitimler, katılımcıların görüş ve düşüncelerini ilettikleri soru cevap ilişkileri, pratik çalışmaları, eğitim programına uygun çalışma ve sunuş özelliği ile sürekli canlı tutulmaktadır.

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

Amaç: ISO 9001:2000 standardının tanıtılması, yeni revizyonun farklılıklarının tanıtılması, Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması.Eğitimde ISO 9001:2000 standardının tanıtılması, ISO 9001:1994 standardına göre farklılıkları ve Kalite Yönetim Sisteminin nasıl kurulacağı açıklanmaktadır. Eğitim programı, kalite yönetiminde ihtiyaç analizi, süreçlerin tanımlanması, soru ve cevaplarla standart pratik çalışmaları ile desteklenmektedir.
Katılımcılar: Kalite yöneticileri, ISO 9001 standardının yeni revizyonuna göre sistem kuracak veya ISO 9001:1994 sistemini yeni standarda uyarlamak isteyen firmaların çalışanları.
Süre: 2 gün

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetim Eğitimi

Amaç: Çevre Yönetim Sisteminin uygunluğunu v e etkinliğini tespit etmek için denetim faaliyetinin yürütülmesi.Eğitim, ISO 14001 standardının denetçi gözüyle değerlendirilmesi, denetim hazırlığı esnasında doküman incelenmesi, soru listesi ve denetim planının oluşturulması, denetimlerde toplantı yönetimi, soru cevap ilişkileri ve denetim raporunun hazırlanmasını içermektedir. Ayrıca Türk Çevre Mevzuatının tanıtımı ile zenginleştirilmiştir.
Katılımcılar: ISO 14001 denetimine katılacak personel.
Süre : 2 gün

ISO 9000 Kuruluş İçi Kalite Denetimi Eğitimi

Amaç: Firma bünyesinde kalite denetim faaliyetlerinin yürütülmesi.Eğitim, ISO 9001 standardının denetçi gözüyle yorumlanması, doküman incelenmesi, soru listesi ve denetim planının oluşturulması, denetimlerde toplantı yönetimi, soru cevap ilişkileri ve denetim raporunun hazırlanmasını içermektedir. Pratik denetim hazırlığı ve sunuşlarıyla desteklenmektedir.
Katılımcılar: Kuruluş içi kalite denetimlerine katılacak personel .
Süre: 2 gün

Süreç (Proses) Yönetimi Eğitimi

Amaç: Kuruluş bünyesinde süreç odaklı bir yönetim anlayışının yerleştirilmesi. Süreç Yönetimine sahip organizasyonların veya Süreç Yönetimini yeni uygulayacak olan organizasyonların yapacakları çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim notunun içeriğinden, organizasyonların, süreç yönetimi ile ilgili olarak, proses tanımlama, sorumluluk ve yetki belirleme, kontrol noktaları tespiti, izleme, ölçme ve analiz konuları üzerinde durmaları gerektiği anlaşılmaktadır. Süreçlerin iyileştirilmesi, doğru noktalardan doğru verilerin toplanması ve bunların doğru seçilmiş yöntemlerle analiz edilmesine bağlıdır.
Katılımcılar: Kalite yöneticileri, ISO 9001:2000 standardına göre sistem kuracak veya işyerinde Süreç yönetimi uygulayacak personel
Süre: 2 gün

Çevre Mevzuatı Eğitimi

Amaç: Yürürlükte bulunan çevre mevzuatının tanıtılması ve kullanımının sağlanması.
Eğitim, Türk Çevre Mevzuatında bulunan çevre kanunu ve temel yönetmelikleri; amaç, kapsam, tanımlar, ilkeler, görev yetki ve sorumluluklar düzeyinde kapsamakta olup, mevzuat denetimi uygula-ması ile desteklenmektedir. Mevzuat, firmaya özgü anlatılmaktadır.
Katılımcılar: Çevre mevzuatı uygulamalarından sorumlu ve çevre denetimlerine katılacak personel.
Süre : 2 gün

OHSAS Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi Eğitimi

Amaç: OHSAS 18001 standardının tanıtılması, Sağlık ve Güvenlik Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması.Eğitim, OHSAS 18001 standardının tanıtımı ve politika, amaç, hedef, yönetim programları ve risk değerlendirmesini (özellikle, tehlikenin tanımlanması, riskin değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili yöntem) içermektedir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı ile zenginleştirilmiştir.
Katılımcılar: İdari-Teknik personel ve üst düzey yöneticiler.
Süre: 2 gün

Satınalma ve Taşeron Değerlendirme Eğitimi

Amaç: Satınlama kavramlarının açıklanması, ISO 9001 standardı ve satınalma arasındaki bağlantıların açıklanması, satınalma yönetiminin ve taşeron değerlendirme yöntemlerinin oluşturulması ve süreliliğinin sağlanması. Eğitim tedarik kavramının tanımı, işlevi ve çeşitleri, tedarik işlemi ve ilişkileri tedarik politikası, satınalma işlemi üretim kararının verilmesi, satınalma kararının verilmesi ve kalite kavramı, ıso 9000 ve taşeron seçme konularını içermektedir. Eğitim, taşeron değerlendirme pratik çalışması ile desteklenecektir.
Katılımcılar: Satınalmadan sorumlu personel ve üst düzey yöneticiler.
Süre: 2 gün

Satış Sonrası Müşteri Memnuniyeti Analizi Eğitimi

Amaç: Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve değerlendirilmesinin sağlanmasıEğitimde tarihçe, Müşteri memnuniyeti tespitinin amacı, müşteri memnuniyetinde sorumluluk, müşteri veri tabanı, müşteri memnuniyetinde temel ölçüm konuları, anket hazırlama, ankette güvenilirlik ve geçerlilik, anketin denenmesi, müşteri memnuniyeti araştırmalarında kullanılan ölçümler, memnuniyet verilerinin toplanması müşteri memnuniyeti analizinin raporlanması ve temel grafik araçlar konuları ele alınacak ve pratik çalışmalar ile desteklenecektir.
Katılımcılar: Kalite ve satış bölümü çalışanları
Süre: 2 gün

Kalite Maliyetleri Eğitimi

Amaç: Kalite maliyetlerinin tanımlanması ve kalite maliyet arasındaki ilişkinin açıklanmasıEğitim, tekniğin kalite sistemleri içerisindeki yeri, kalite maliyetleri yönetiminin önemi, maliyet grupları (önleme, değerlendirme, iç başarısızlık, dış başarısızlık), grup kalemlerinin belirlenmesi, veri toplama, raporlama, düzeltici ve önleyici faaliyetler, sistemin izlenmesi ve geliştirilmesi konularını içermektedir. Maliyet gruplandırması ile ilgili bir pratik çalışma ile desteklenecektir.
Katılımcılar: Kalite konusunda çalışan personel, muhasebe bölümü çalışanları.
Süre: 1 gün

Konfigurasyon Yönetimi Eğitimi

Amaç: AQAP 110 standardının tanıtılması, ISO 9001 standardı ile ilişkisinin açıklanması ve konfgurasyon yönetiminin oluşturulmasının sağlanmasıKalite Kavramı, Neden Kalite Güvence Sistemi, ISO 9000-AQAP 110 Standartlar Serisi, ISO 9001-AQAP 110 Entegrasyonu, AQAP 110 Tanıtımı, Konfigürasyon Yönetimi Nedir?, Tanımlama ve Dokümantasyon, Konfigürasyon Kontrolü, Konfigürasyon Durum Değerlendirmesi, Konfigürasyon Denetimi konuları ele alınacaktır. Konfigürasyon Yönetimi Prosedürü Oluşturulması pratik çalışması ile desteklenecektir.
Katılımcılar: Kalite yöneticileri, AQAP 110 kalite güvence sistemi bulunan veya bu konuda hazırlanan firmada çalışan personel.
Süre: 1 gün

İstatistik Teknikler Eğitimi

Amaç: İstatistik teknik yöntemlerinin açıklanması, kalite yönetim sistemi içerisindeki kullanım alanlarının belirlenmesi ve uygulanmasının sağlanmasıEğitimde istatistik nedir, neden istatistiksel proses kontrol, veri toplama, veri değerlendirme, istatistiksel teknikler (histogramlar, neden-sonuç sorun analizi, beyin fırtınası tekniği, pareto diyagramları, dağılma diyagramları, gruplandırma, kontrol çizelgeleri), proses yeterlilik analizi konuları ele alınacaktır. Firma içi eğitimlerde, firmanın kendi ürün ve prosesi dikkate alınarak, genel katılıma açık eğitimlerde ise katılımcıların örnekleri üzerinden istatistik tekniklerin yorumlanması üzerine pratik çalışmalar uygulanmaktadır.
Katılımcılar: Kalite yöneticileri, kalite güvence sistemi bulunan veya bu konuda hazırlanan firmada çalışan personel
Süre: 2 gün

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

Amaç: Toplam kalite kavramının ve uygulamalarının açıklanmasıEğitimde toplam kalite kavramının tarihçesi, toplam kalite kültürü ve liderlik, politika ve stratejinin oluşturulması, çalışanların yönetimi, kaynak yönetimi, süreçlerin yönetimi, müşteri memnuniyeti, çalışanların memnuniyeti, toplum üzerindeki etki, iş sonuçları konuları örnekleriyle birlikte ele alınacak ve pratik çalışmalar ile desteklenecektir.
Katılımcılar: Kalite yöneticileri, toplam kalite yönetimi uygulayan veya uygulamak isteyen firmalarda çalışan personel.
Süre: 2 gün

ISO/TS 16949 Eğitim Programı

Amaç: ISO/TS 16949 standardının ve uygulamalarının tanıtılması, ISO/TS 16949 sistemi kurulmasının sağlanmasıKalite Kavramı, Kalite Sistemi Kavramı, ISO 9000 ve ISO/TS 16949 Genel Tanıtımı, ISO/TS 16949 Standardının Maddelerinin açıklanması konulaı açıklanacak ve FMEA tekniği konusunda pratik çalışma uygulanacaktır.
Katılımcılar: Kalite yöneticileri, ISO/TS 16949 uygulayan veya uygulamak isteyen firmalarda çalışan personel.
Süre: 2 gün

Back To Top