skip to Main Content

Tüm danışmanlık hizmetlerimiz için konu başlığına göre faaliyet basamaklarını, kaynaklarını, sorumluluklarını ve faaliyet sürelerini gösteren bir proje planı hazırlanmaktadır. Bu plan, projeyle ilgili tüm detay faaliyetleri içermektedir. Projenin planda belirtilmiş sürelerinde mevcut durumu gösteren raporlar hazırlanıp yönetime sunulmaktadır. Plan, firmanın iş durumuna ve yürütülen projenin sonuçlarına bağlı olarak ihtiyaç durumunda revize edilmektedir.

Firmada yapılan çalışmalarda, işi yapan personelin bizzat kendisi ile görüşülerek standart istekleri ve bunlara karşı neler yapılacağı detayları içerecek şekilde anlatılmaktadır. Hizmetin belirli aşamalarında, yapılan işler kontrol edilerek standart isteklerine uygun hale getirilmektedir. Proje tamamlanıncaya kadar e-mail, faks ve telefon aracılığıyla doküman ve bilgi akışı sürdürülmektedir.

Çevre Yönetim Sistemleri:

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi : Danışmanlık hizmeti, proje planı doğrultusunda üst yönetime sunuş, temel bilgilendirme seminerinin gerçekleştirilmesi, çevresel gözden geçirme (çevre boyutlarının belirlenmesi, doküman ihtiyaç tespiti, belirlenen çevre boyutlarının değerlendirilmesi ve çevre programlarının kararlaştırılması), sorumluluk-yetki dağılımının yapılması, taslak dokümanlar üzerinde son hallerini alıncaya kadar düzeltmelerin yapılması, projenin planda belirtilmiş aşamalarında durum tespit raporlarının yönetime sunulması, çevre denetiminin yapılması, raporlanması ve uygunsuzluk giderme planlarının hazırlanarak takip edilmesini içermektedir. Detaylar, proje planında ve eklerinde yer alır. Sözleşmede belirtilmişse temel, dokümantasyon ve denetçi eğitimleri düzenlenir.

EMAS Düzenlemesi : ISO 14001 projesi için yapılan çalışmalar, uygulama ağırlıklı olarak EMAS düzenlemesi için de geçerlidir. Dokümanlar EMAS düzenlemesinin istekleri doğrultusunda hazırlanmaktadır.

BS 7750 Çevre Yönetim Sistemi : ISO 14001 projesi için yapılan çalışmalar BS 7750 için de geçerlidir. Dokümanlar BS 7750 standardının istekleri doğrultusunda hazırlanmaktadır.

ISO 14020 Eko – Etiketleme : Proje, Eko-Etiketleme standardına yönelik bilgilendirme semineri ile başlatılmakta ve etiketleme amaçlı yapılacak testlerin takip edilmesi, planın belirli aşamalarında durum tespit raporlarının düzenlenerek yönetime sunulmasını içermektedir.

ISO 14030 Çevresel Performans Değerlendirme : Danışmanlık hizmeti, kurulan Çevre Yönetim Sistemlerinin performanslarının tespit edilmesi amacıyla, proje planı doğrultusunda sistemin etüt edilmesi, sistem parametrelerinin tanımlanması, izleme-kayıt ve değerlendirme periyotlarının belirlenmesi ve planda belirtilmiş sürelerde izleme-değerlendirme raporlarının yönetime sunulmasını içermektedir.

ISO 14040 Hayat Boyu Değerlendirme : Hammadde/malzeme ve enerjiden elde edilen bir ürün/hizmet sistemi için kurulan Hayat Boyu Değerlendirme Sisteminin danışmanlık hizmeti, çevresel gözden geçirme ile hammaddenin temininden kullanılıp atılmasına kadar olan çevrimde çevre boyutlarının tespit edilmesi ve hayat döneminin belirlenmiş aşamalarında iyileştirme imkanlarının ortaya konulmasını içermektedir. HBD sonuçlarının analizi yapılarak iyileştirme imkanlarının tespiti yapılırken; uygulanan yöntem, kullanılan parametreler, varsayımlar ve çıktıları anlaşılır kılınmakta, ve çalışmaların detaylarını yansıtacak şekilde ilgili taraflara iletilmektedir. Sözleşmede belirtilmişse HBD ile ilgili olarak eğitimler düzenlenir.

Kalite Güvence Yönetim Sistemleri

ISO 9000 Kalite Güvence Yönetim Sistemi : ISO 9000 sisteminin oluşturulması amacıyla hazırlanan proje planından hareketle, temel bilgilendirme faaliyeti (üst yönetime sunuş şeklinde olabilir) yapılır. Dokümantasyon çalışmaları, firma çalışanlarının sorumlulukları doğrultusunda karşılıklı olarak, taslak dokümanlardan standardın isteklerini karşılayacak düzeye getirilinceye kadar yürütülür. Kurulan sistemin uygulama başarısının tespit edilmesi amacıyla, belgelendirme denetimi öncesi ön denetim yapılır. Projenin planda belirtilen aşamalarında durum tespit raporları hazırlanarak yönetime sunulur. Sözleşmede belirtilmişse temel, dokümantasyon ve denetçi eğitimleri düzenlenir.

AQAP Müttefik Kalite Güvencesi Yayınları : Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığının ihalelerine katılan firmalar için, AQAP Kalite Güvence Sistemine yönelik danışmanlık hizmeti AQAP 110 – AQAP 120 – AQAP 130 (model seçimine göre konfigürasyon yönetimi uygulamalarının ağırlığı değişir) proje planı üzerinden yürütülür. Proje, AQAP yayınlarının tanıtılmasıyla başlatılır. Firma organizasyonuna göre sorumlu olan tüm personelle karşılıklı görüşmeler yapılarak, hazırlanan taslak dokümanlar üzerinden gerekli düzeltmeler gerçekleştirilir. Sistemin uygunluğunun tespiti amacıyla ön denetim yapılır. Sözleşmede belirtilmişse temel, dokümantasyon ve denetçi eğitimleri düzenlenir.

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları

Toplam Kalite Yönetiminin oluşturulmasına yönelik TKY Proje Planı hazırlanır. Temel bilgilendirme semineriyle proje hayata geçirilir. Taslak dokümanların gerekli düzeltmeleri yapılarak yayına hazır hale getirilir. Uygulamaları sürekli gözden geçirilerek yönetime durum tespit raporları sunulur. Belirli bir uygulama süreci sonunda TKY denetimi yapılır. Bu çalışmaların esasları proje planında belirtilir.

BS 8800 Sağlık Güvenlik Yönetimi Sistemi

BS 8800 proje planı hazırlanır ve temel bilgilendirme semineri düzenlenir. Dokümantasyon ve uygulama faaliyetleri sürekli kontrol altında tutularak, durumun tespiti amacıyla projenin belirlenmiş aşamalarında yönetime rapor sunulur. Yönetim sisteminin kuruluşu tamamlandıktan sonra BS 8800 SGY denetimi yapılır ve durum raporlanır.

Back To Top